Licytacja 2054/16 z dnia 2019/03/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka rolna pod Jędrzejowem

  • nr księgi wieczystej: KI1J/00025398/2
  • suma oszacowana: 62589
  • kwota wywołania: -25% 46941,75
  • wadium: 6258,90
  • postęp: 626,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/25 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 17.06.20.jpg","size":109396,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3757\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2017.06.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3757\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2017.06.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2017.06.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 11 Listopada, Jędrzejów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grązów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Dariusz Karyś

Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie, ul. Głowackiego 3, 28-300 Jędrzejów

tel. 0413863900 / fax. 0413863900

Sygnatura: KM 2054/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Grązów gmina Sędziszów, 28-340 Sędziszów, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00025398/2.

Suma oszacowania wynosi 62 589,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 941,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 258,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jędrzejowie 77102027330000250200318709.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


Komornik Sądowy


Dariusz Karyś

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: