Licytacja 196/17 z dnia 2019/03/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka leśna pod Ustroniem

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00090872/8
  • suma oszacowana: 18000
  • kwota wywołania: -33% 12000,00
  • wadium: 1800,00
  • postęp: 180,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/26 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 12.27.32.jpg","size":352918,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3761\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3761\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 12.27.43.jpg","size":257618,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3761\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3761\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.27.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Garncarska, Cieszyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Spalona, Brenna, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie
ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail: cieszyn2@komornik.pl www.komornik-cieszyn.pl


Sygnatura: KM 196/17

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek podaje do publicznej wiadomości,


że w dniu 26-03-2019 o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 odbędzie się


druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako:


Brenna - udział 1/2 część w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1245/4 o pow. 0,3657 ha (las świerkowy)

położonej pod adresem 43-438 Brenna Spalona Brenna ul.

 

dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00090872/8.

 


Suma oszacowania - 18 000,00 zł,

Cena wywołania - 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł,

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 800,00 zł. zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

 

 

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w porozumieniu z dłużnikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika.

Bliższe informacje o licytowanej nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej komornika - www.komornik-cieszyn.pl w zakładce "licytacje".


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Jacek Jarek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: