Licytacja 1254/16 z dnia 2019/03/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Elblągu

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00030213/8
  • suma oszacowana: 78500
  • kwota wywołania: -25% 58875,00
  • wadium: 7850,00
  • postęp: 785,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/26 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 12.43.25.jpg","size":148789,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3762\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.43.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3762\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.43.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2012.43.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Elblągu, Pułkownika Stanisława Dąbka, Elbląg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kosynierów Gdyńskich 29/5, Elbląg, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Milczarski

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 31, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55-232-65-42 / fax. 55-232-65-42

Sygnatura: KM 1254/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 29/5, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00030213/8.


Opis nieruchomości:
Llicytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 54,46m2 oraz piwnicy o powierzchni 3,30m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 54/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00029845/7.

Suma oszacowania wynosi 78 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. O. w Elblągu 45 1500 1403 1214 0000 5087 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Stanisław Milczarski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: