Licytacja 4975/17 z dnia 2019/03/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Krakowie

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00322262/2
  • suma oszacowana: 302020
  • kwota wywołania: -25% 226515,00
  • wadium: 30202,00
  • postęp: 3021,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/26 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 13.06.52.jpg","size":121658,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3763\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.06.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3763\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.06.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.06.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy. Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych, plac Kulczyckiego, Krzeszowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Balicka 14b/91, Kraków, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
Natalia Gretschel
30-047 Kraków, ul. Chopina 1/3
12 633-76-39, 12 633-78-62, kom. 500-010-030 email: krakow.gawel@komornik.pl
KONTO: 80191010482116428774800001 Deutsche Bank S.A.
W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 2719/16,Km 4883/16,Km 4975/17,Km 4057/17,Km 21/19

 

www.komornikkrakowinfo.pl


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Natalia Gretschel Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 marca 2019 ro godz 9:00 sala D-142 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 


nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,63 m2 (pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych -piwnicą) oraz udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 44/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali połozonej :ul. Balicka 14B/91,Kraków posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00322262/2w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystychw Kraków. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 302 020,00zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 226 515,00 zł.

 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny to jest 30 202,00 zł.

 


Rekojmię należy uiścić na konto komornika:


80191010482116428774800001 Santander Bank Polska S.A. lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona rękojmia musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 25-03-2019) lub złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;

Nieruchomość można oglądać w dniu 20-03-2019 r od godz. 11:00-11:30.


Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na pięć dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacjii przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
Natalia Gretschel

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: