Licytacja 286/17 z dnia 2019/04/09

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Polkowicach

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00059998/4
  • suma oszacowana: 78080
  • kwota wywołania: -33% 52053,33
  • wadium: 7808,00
  • postęp: 781,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/09 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 13.57.07.jpg","size":173893,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3766\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.57.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3766\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.57.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2013.57.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wrocławska, Lubin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Fryderyka Chopina 6/5, Polkowice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Odrodzenia 16, Lubin, 59-300 Lubin

tel. 76 8415100 / fax. 76 8415100

Sygnatura: Km 286/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Chopina 6/5, 59-100 Polkowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00059998/4.


Opis nieruchomości:
ułamkowej części nieruchomości w udziale 4/5, stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 35,33m2, składający się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z piwnicą oraz udziałem 76/10000 związanym z własnością lokalu (LE1U/00028122/7)

Suma oszacowania wynosi 78 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 053,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 808,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11102030170000210201575513.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: