Licytacja 5467/17 z dnia 2019/04/10

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu pod Słupskiem

  • nr księgi wieczystej: SL1S/00050415/6
  • suma oszacowana: 22150
  • kwota wywołania: -25% 16613,00
  • wadium: 2215,00
  • postęp: 222,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/10 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-06 o 14.04.45.jpg","size":166386,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3767\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2014.04.45.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3767\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2014.04.45.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-06%20o%2014.04.45.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy w Słupsku, Ludwika Zamenhofa, Słupsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wrząca 1, Kobylnica, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Katarzyna Skoczeń

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 5a, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. 598413539 / fax. 598481549

Sygnatura: Km 5467/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Wrząca 1/1, 76-251 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00050415/6.

Suma oszacowania wynosi 22 150,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 767,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 215,05 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I Oddział w Słupsku 61 1020 4649 0000 7502 0008 6108.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słupsku mieszczącym się pod adresem: Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200 Słupsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Katarzyna Skoczeń

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: