Licytacja 481/18 z dnia 2019/04/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki koło Parczewa

  • nr księgi wieczystej: LU1R/00015208/2
  • suma oszacowana: 46090
  • kwota wywołania: -33% 30727,00
  • wadium: 4609,00
  • postęp: 461,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/15 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 11.38.33.png","size":645471,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.38.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.38.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.38.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 11.41.22.png","size":622973,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.41.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.41.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.41.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 11.43.26.png","size":649328,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.43.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.43.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.43.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 11.53.09.png","size":742756,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.53.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3829\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.53.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2011.53.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

The District Court in Radzyń Podlaski, Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyn Podlaski, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

21-210 Czeberaki gm. Milanów

Telefon: 83 352 26 68

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr NKW: LU1R/00015208/02

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się drugalicytacja następujących nieruchomości położonych w msc. Czeberaki gm. Milanów:

1. działki gruntowej nr 124 o pow. 0,39 ha (łąki trwałe Ł III i ŁIV). Suma oszacowania wynosi 6.370,00zł, zaś cena wywołania wynosi 4.246,67 zł,

2. działki gruntowej nr 30/1 o pow. 0,51 ha (łąki trwałe ŁIV i rowy). Suma oszacowania wynosi 20.260,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 13.506,67 zł,

3. działki gruntowej nr 408 o pow. 0,49 ha (łąki trwałe Ł III i ŁIV i rowy). Suma oszacowania wynosi 15.700,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 10.466,67 zł,

4. działki gruntowej nr 156 o pow. 0,23 ha (łąki trwałe ŁIII). Suma oszacowania wynosi 3.760,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 2.506,67 zł, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: LU1R/00015208/02

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, każdej z działek gruntowychnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ O/Radzyń Podl. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: