Licytacja 544/18 z dnia 2019/04/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Opola

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00024102/1
  • suma oszacowana: 386100
  • kwota wywołania: -25% 289575,00
  • wadium: 38610,00
  • postęp: 3861,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/15 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.26.35.png","size":626749,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3830\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3830\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.26.50.png","size":862821,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3830\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3830\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.26.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bolesława Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Skorogoszcz, ul. Chróścina 15B

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, Chrobrego 33, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 544/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 49-300 Brzeg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00024102/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Lewinie Brzeskim przy ul.Chróścina 15B dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00024102/1.Księga wieczysta obejmuje nieruchomość gruntową, stanowiącą użytki rolne zabudowane Br-RIVb obszaru 0,0700 ha, na którą składają się grunty jednej działkinr 276/10 z mapy 2 obrębu 0116 Skorogoszcz, w gminie Lewin Brzeski, powiecie brzeskim, województwie opolskim. Na działce, znajduje się budynek mieszkalny, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 46_BUD, o powierzchni zabudowy 106 m2, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony (2/0), murowany, którego budowę zakończono w 1908 r.Uwaga: w rzeczywistości budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym, w zakresie tych informacji zapisy zawarte w kartotece budynków są wadliwe.

Suma oszacowania wynosi 386 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: