Licytacja 730/17 z dnia 2019/04/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Głubczyc

  • nr księgi wieczystej: OP1G/00000827/0
  • suma oszacowana: 63000
  • kwota wywołania: -33% 42001,00
  • wadium: 6300,00
  • postęp: 630,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/15 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.34.10.png","size":594783,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.34.25.png","size":691504,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.34.37.png","size":702446,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3831\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.34.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Pogodna 13a,13b, Zubrzyce, 48-100 Głubczyce

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach

Grzegorz Szymczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Gdańska 5, Głubczyce, 48-100 Głubczyce

tel. 77 485 26 05 / fax. 77 485 26 05

Sygnatura: Km 730/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Pogodna 13a,13b,Zubrzyce, 48-100 Głubczyce, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00000827/0.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ewidencyjny 397 o powierzchni 0,2600ha stanowiąca nieruchomość gruntową w części zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 69,00 m2 (stan techniczny zły), budynkiem mieszkalnym z chlewikiem o powierzchni zabudowy 135,00m2 (stan techniczny zadowalający) oraz budynkiem stodoły

Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000 0008 7681 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
10.04.2019 10:00 - 14:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: