Licytacja 193/16 z dnia 2019/04/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Słupska

  • nr księgi wieczystej: SL1S/00086463/8
  • suma oszacowana: 395000
  • kwota wywołania: -33% 263334,00
  • wadium: 39500,00
  • postęp: 3950,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/17 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.42.28.png","size":732055,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.42.49.png","size":591983,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.42.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 12.43.07.png","size":542484,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.43.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3832\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.43.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2012.43.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Strzelino, ul. Pogodna 19

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Katarzyna Skoczeń

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 5a, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. 598413539 / fax. 598481549

Sygnatura: Km 193/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 35/8 o powierzchni 1,277 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 136,90 m2 wraz z udziałem 702/10000 w prawie własności działki numer 35/17 o powierzchni 2023 m2 stanowiącej drogę dojazdową. Nieruchomość położona jest w gminie Słupsk, we wsi Strzelino przy ul. Pogodnej 19. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: SL1S/00086463/8 (działka zabudowana) oraz SL1S/00086336/9 (droga). Nieruchomości znajdują się na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk na obszarze zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Suma oszacowania wynosi 395 000,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 333,33ł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 500,00zł, najpóźniej w dniu poporzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 61 10204649 0000 7502 0008 6108
rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: