Licytacja 548/18 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Kozienic

  • nr księgi wieczystej: RA1K/00035207/3
  • suma oszacowana: 207000
  • kwota wywołania: -33% 138001,00
  • wadium: 20700,00
  • postęp: 2070,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.18.28.png","size":761717,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3835\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3835\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.18.43.png","size":556026,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3835\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3835\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.18.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kostytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stanisławice, 26-900 Kozienice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach

Andrzej Sobczak

Kancelaria Komornicza, ul.Lubelska 4, Kozienice , 26-900 Kozienice

tel. (48) 3662227 / fax. (48) 3662227

Sygnatura: Km 548/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Andrzej Sobczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach z siedzibą przy ul. Kostytucji 3 Maja 22, 26-900 Kozienice, pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Stanisławice, 26-900 Kozienice, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00035207/3.


Opis nieruchomości:
udziały w 1/2 we współwłasności nieruchomości wraz z przynależnościami stanowiącej działkę oznaczoną nr 250 o pow. 1,7800 ha., zabudowaną : budynkiem mieszkalnym murowanym, jednorodzinnym, niepodpiwniczonym parterowym o powierzchni użytkowej 65,00m², budynkiem murowanym garażowo – gospodarczym, budynkiem stodoły – drewnianym. Suma oszacowania udziału w 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do dłużnika Czesława Respondowskiego wynosi 103.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.350,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii Komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 19 16001462 1833 0822 3000 0001. Suma oszacowania udziału w 1/2 we współwłasności nieruchomości należącego do dłużnika Mariusza Respondowskiego wynosi 103.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.350,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii Komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 19 16001462 1833 0822 3000 0001. Zgodnie z art. 4. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.) warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymagań wskazanych w art.2a ,5,6,7 w/w.ustawy. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej reguluje art.2b w/w.ustawy.W przetargu może wziąć udział osoba bliska zbywcy ( art.2a ust.3 w/w ustawy) - w takim przypadku ograniczenia z w/w nie mają zastosowania.

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 19 16001462 1833 0822 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kozienicach mieszczącym się pod adresem: ul. Kostytucji 3 Maja 22, Kozienice, 26-900 Kozienice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: