Licytacja 778/18 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Giżycka

  • nr księgi wieczystej: OL1C/00024908/0
  • suma oszacowana: 328000
  • kwota wywołania: -25% 246000,00
  • wadium: 32800,00
  • postęp: 3280,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 10:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.55.33.png","size":710802,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3840\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.55.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3840\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.55.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.55.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-27 at 14.56.33.png","size":628135,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3840\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.56.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3840\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.56.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-27%20at%2014.56.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Olecko, osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mażucie, Pietraszki, 19-500 GOŁDAP

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olecku

Dariusz Jankowski

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Olecko, 19-400 Olecko

tel. 875202737 / fax. 875202737

Sygnatura: Km 778/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Mażucie ,Pietraszki, 19-500 GOŁDAP, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1C/00024908/0.
Opis nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Mażucie, obręb geodezyjny Pietraszki, gmina Gołdap, na działkach o numerach geodezyjnych: 69/12, 69/13, 69/14, o łącznej powierzchni 0,1170ha, stanowiąca własność Bożeny Siłkowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1C/00024908/0. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie ma planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obszar, na którym leży nieruchomość ma wyznaczony kierunek zagospodarowania rolniczy. Nieruchomość leży na obszarze zwartej zabudowy wsi, na obszarze zurbanizowanym o niskiej intensywności. - nieruchomość położona we wsi Mażucie, obręb geodezyjny Pietraszki, ok. 10 km na północny zachód od Gołdapi - dojazd drogą asfaltową - nieruchomość składa się z trzech działek gruntu, działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - działka 69/12 stanowi ogród przydomowy, nie jest zabudowana, występują nasadzenia drzew i krzewów - dzialki 69/13 o 69/14 zabudowane są jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, - budynek mieszkalny posadowiony na dwóch powyższych działkach oraz na działce 69/48 stanowiącą własność Gminy Gołdap; stan prawny w tym zakresie nie jest uregulowany; w 2005r. uzgodniony został projekt zagospodarowania terenu przez pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych, ówczesnego właściciela działki 69/48 Budynek mieszkalny: - budynek w zabudowie bliźniaczej - składa się z dwu części: jedna, w wieku ok. 30 lat, położona na działce nr 69/14; druga, stanowiąca rozbudowę, położona na działce nr 69/13 i 69/48 - powierzchnia zabudowy ogółem: 174 m2 - budynek murowany, stropy żelbetowe, ściany otynkowane - stolarka zewnętrzna PCW, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i z materiałów drewnopochodnych - na podłogach drewno, panele, terakota , - w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne szkliwione na ścianach - pomieszczenia poddasza niewykończone. - budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

Suma oszacowania wynosi 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
24.04.2019 09:40 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: