Licytacja 15602/17 z dnia 2019/04/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Łodzi

  • nr księgi wieczystej: LD1M/00111794/7
  • suma oszacowana: 30600
  • kwota wywołania: -25% 22950,00
  • wadium: 3060,00
  • postęp: 306,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/16 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 13.49.02.jpg","size":194525,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3846\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2013.49.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3846\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2013.49.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2013.49.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court for Łódź Widzew Lodz, Piłsudskiego, Łódź, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Słowiańska 32/27, Łódź, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Piotr Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Kolumny 155, Łódź, 93-611 Łódź

tel. 426387200 / fax. 422884012

Sygnatura: KM 15602/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Piotr Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Słowiańska 32/27, Łódź, 93-101 Łódź, dla którego SĄD REJONOWY ŁÓDŹ XVI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00111794/7.

Suma oszacowania wynosi 30 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śąski S.A 49 1050 1461 1000 0090 6867 6775.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. KWRODZAJ_NR : 10

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Piotr Pietrasik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: