Licytacja 702/18 z dnia 2019/04/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Sokółce

  • nr księgi wieczystej: BI1S/00041719/6
  • suma oszacowana: 239437
  • kwota wywołania: -25% 179578,00
  • wadium: 23943,70
  • postęp: 2395,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/17 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 14.16.46.jpg","size":156172,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3848\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2014.16.46.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3848\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2014.16.46.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2014.16.46.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sokółka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grodzieńska 28/27, Sokółka, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kostrycka

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Sokółka, 16-100 Sokółka

tel. 857112483 / fax. 857112483

Sygnatura: Km 702/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Grodzieńska 28/27, 16-100 Sokółka, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00041719/6.

Suma oszacowania wynosi 239 437,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 578,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 943,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 59 102013320000110200373407.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Kostrycka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: