Licytacja 2410/12 z dnia 2019/04/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu w Płocku

  • nr księgi wieczystej: PL1P/00035875/3
  • suma oszacowana: 58165
  • kwota wywołania: -25% 43623,75
  • wadium: 5816,50
  • postęp: 582,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/23 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 15.30.10.jpg","size":121876,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3849\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2015.30.10.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3849\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2015.30.10.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2015.30.10.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Plac Gabriela Narutowicza, Płock, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dobrzyńska 19/8, Płock, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Maria Rudnicka

Kancelaria Komornicza, Grodzka 13, Płock, 09-400 Płock

tel. 24 2685470 / fax. 24 2685470

Sygnatura: Km 2410/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maria Rudnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku sala nr 114, ul. Kilińskiego 10B, 09-400 , pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Dobrzyńska 19/8, 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00035875/3.


Opis nieruchomości:
udział (1/2) w niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku zlokalizowanym w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 19. Powierzchnia użytkowa lokalu 34,40 m.kw wraz z udziałem wynoszącym 3440/217072 w częściach wspólnych budynku i urządzeń z udziałem wynoszącym 3420/217072 części we współwłasności gruntu stanowiącego działkę ew nr 17/1. Lokal położony na II piętrze, mieszkanie środkowe, bez balkonu, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położonej: 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 19/8, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00035875/3.

Suma oszacowania wynosi 58 165,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 623,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 816,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II Oddz. Płock 25 1020 3974 0000 5802 0006 6001. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maria Rudnicka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: