Licytacja 1038/15 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Żywcem

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00120984/6
  • suma oszacowana: 40500
  • kwota wywołania: -25% 30375,00
  • wadium: 4050,00
  • postęp: 405,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-11 at 16.44.19.png","size":744460,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3851\/Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.44.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3851\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.44.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.44.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Żywiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sól, 34-370 Rajcza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 1038/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ,Sól, 34-370 Rajcza, dla którego Sądu Rejonowego w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00120984/6.


Opis nieruchomości:
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie

Suma oszacowania wynosi 40 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Różycka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: