Licytacja 545/18 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Olsztynem

  • nr księgi wieczystej: OL1O/00149519/0
  • suma oszacowana: 15450
  • kwota wywołania: -25% 11587,50
  • wadium: 1545,00
  • postęp: 155,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-11 at 16.53.25.png","size":659837,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3853\/Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.53.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3853\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.53.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-11%20at%2016.53.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Dąbrowszczaków, Olsztyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Klebark Wielki, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn

tel. 895272662 896789701 895330024 / fax. 895272662

Sygnatura: Km 545/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 11:00 pod adresem: SĄD REJONOWY X WYDZIAŁ CYWILNY, ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Klebark Wielki 20/4, 10-687 Olsztyn, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00149519/0.

Suma oszacowania wynosi 15 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 587,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 545,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 94249000050000453076414505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jacek Bohdanowicz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: