Licytacja 960/15 z dnia 2019/04/29

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w okolicy Sandomierza

  • nr księgi wieczystej: KI1S/00076303/0
  • suma oszacowana: 54822
  • kwota wywołania: -25% 41117,00
  • wadium: 5482,20
  • postęp: 549,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/29 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 12.25.51.png","size":835972,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3854\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.25.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3854\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.25.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.25.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Sandomierz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Święcica 27c/5, 27-641 Obrazów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, 27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax.

Sygnatura: Km 960/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 , pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ,Święcica 27c/5, 27-641 Obrazów, dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00076303/0.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 38,60 m2, położonych w miejscowości Święcica 27c/5 gmina Obrazów . Sprzedawany jest łącznie z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej działki nr 265/7. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Przynależy do niego balkon, pomieszczenie piwniczne, garażowe i komórka.

Suma oszacowania wynosi 54 822,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 117,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 482,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Sandomierz 98 10204926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: