Licytacja 450/16 z dnia 2019/05/07

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Leżajskiem

  • nr księgi wieczystej: PR2R/00002299/4
  • suma oszacowana: 47000
  • kwota wywołania: -33% 31333,33
  • wadium: 4700,00
  • postęp: 470,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/07 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 11.20.13.png","size":820388,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3855\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2011.20.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3855\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2011.20.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2011.20.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Przeworsku, Lwowska, Przeworsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dobcza 45/4, Adamówka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

Marcin Winiarz

Kancelaria Komornicza, pl. Mickiewicza 12, Przeworsk, 37-200 Przeworsk

tel. 166487500 / fax. 166487500

Sygnatura: KM 450/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przeworsku z siedzibą przy Lwowska 9, 37-200 Przeworsk, pokój 1, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 45/4,Dobra, 37-534 Adamówka, dla którego Rejonowego w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR2R/00002299/4.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O.Przeworsk 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Marcin Winiarz

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: