Licytacja 426/17 z dnia 2019/05/08

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki pod Buskiem-Zdrój

  • nr księgi wieczystej: KI1I/00022523/6
  • suma oszacowana: 167595
  • kwota wywołania: -33% 111730,00
  • wadium: 16759,50
  • postęp: 1676,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/08 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 17.37.19.jpg","size":95607,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.37.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.37.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.37.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 17.51.36.jpg","size":86205,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.51.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.51.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.51.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 17.52.27.jpg","size":122474,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.52.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3856\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.52.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2017.52.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Busko-Zdrój, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cudzynowice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Leszek Woźniak

Kancelaria Komornicza w Kazimierzy Wielkiej

adres: 1-go Maja 15, Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka

tel./fax 413521026

Sygnatura: KM 426/17 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju z/s w Kazimierzy Wielkiej Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Busku Zdroju z/s w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 3 ,28-500 Kazimierza Wielka odbędzie się druga licytacja:


nieruchomości  położonej pod adresem: Cudzynowice , 28-200 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00022523/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nr 1 rolna niezabudowana o nr. działki 244 (pow. 0,0700 ha) zlokalizowana w miejscowości Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, oznaczenie w ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna: 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski obręb: 0006 Cudzynowice.
Suma oszacowania wynosi 1 964,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 309,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196,40 zł.


nieruchomości  położonej pod adresem: Cudzynowice , 28-500 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00022523/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość nr 2 rolna niezabudowana o nr. działki 298 (pow. 0,2500ha) zlokalizowana w miejscowości Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, oznaczenie w ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna: 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski obręb: 0006 Cudzynowice. (Obciążona służebnością dożywotniego użytkowania - podana cena obniżona o wartość użytkowania).
Suma oszacowania wynosi 5 771,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 847,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 577,10 zł.


nieruchomości położonej pod adresem: Cudzynowice 154, 28-500 Kazimierza Wielka, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00022523/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości nr 3: Działka nr 369 (pow. 0,7800) o numerze porządkowym "Cudzynowice 154" zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym (pow. zabudowy 112,00 m2) oraz budynkiem gospodarczym (pow. zabudowy 109,00 m2) zlokalizowana w miejscowości Cudzynowice, gmina Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, oznaczenie w ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna: 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski obręb: 0006 Cudzynowice. (Obciążona służebnością dożywotniego mieszkania - podana cena obniżona o wartość użytkowania)
Suma oszacowania wynosi 159 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 573,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 968,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10:00 do 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Do licytacji nieruchomości rolnej o powierzchni powyższej 0,3000 ha zostaną dopuszczeni licytanci spełniający warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Leszek Woźniak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: