Licytacja 8/17 z dnia 2019/06/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Świdwinie

  • nr księgi wieczystej: KO2B/00024386/5
  • suma oszacowana: 38750
  • kwota wywołania: -25% 29062,50
  • wadium: 3875,00
  • postęp: 388,00
  • data i godzina licytacji: 2019/06/12 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-10 o 13.46.24.jpg","size":287707,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3861\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.46.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3861\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.46.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.46.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Białogard, Lipowa, Białogard, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Armii Krajowej 23a/18, Świdwin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Dariusz Makrocki

Kancelaria Komornicza, Ludowa 2, Białogard, 78-200 Białogard

tel. (94) 312-29-51 / fax. (94) 311-30-60

Sygnatura: Km 8/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej 23A/18 II, 78-300 Świdwin, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/00024386/5.

Suma oszacowania wynosi 38 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 062,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 875,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Makrocki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: