Licytacja 0007/19 z dnia 2019/04/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie we Włocławku

  • nr księgi wieczystej: WL1W/00078486/2
  • suma oszacowana: 120000
  • kwota wywołania: 120000
  • wadium: 10000,00
  • postęp: 1200,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/24 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-10 o 16.14.17.jpg","size":158122,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3862\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2016.14.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3862\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2016.14.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2016.14.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Pułaskiego 6/4, Włocławek, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Celulozowa 25a/11, Włocławek, Polska

Upadłość:

 osoby nieprowadzące działalności gospodarczej
Sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego, położonego we Włocławku przy ul. Celulozowej 25A m 11, wraz z udziałami w częściach wspólnych nieruchomości i pomieszczeniem przynależnym za kwotę 120.000,- zł.

PROPONOWANE WARUNKI PRZETARGU

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
· samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ulicy Celulozowej 25A we Włocławku, o powierzchni użytkowej 44,14 m2, z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,97 m2, znajdującym się w piwnicy budynku. Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze w budynku trzy piętrowym. Lokal posiada funkcjonalny układ pomieszczeń oraz standard wykończenia podstawowy. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WL1W/00078486/2.
II. Uprawnienia do nabycia – potencjalni nabywcy
Nabywcą nieruchomości – lokalu mieszkalnego może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca zawarte w regulaminie warunki, za wyjątkiem:
1. sędziego komisarza, syndyka i jego przedstawicieli,
2. małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych w pkt. 1.
III. Warunki przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty osobiście w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Murawski, przy ul. Pułaskiego 6 lok 4 we Włocławku lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem "OFERTA NA ZAKUP LOKALU” i dopiskiem "NIE OTWIERAĆ”, do dnia 24.04.2019 r. do godz. 1500, która powinna zawierać:
a) nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres, status prawny uczestnika przetargu,
b) odpis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do którego wpisany jest uczestnik przetargu (nie starszy niż 30 dni),
c) uchwałę zezwalającą na nabycie podjętą przez upoważniony organ uczestnika przetargu, o ile uchwała taka jest wymagana,
d) numery NIP i REGON lub PESEL,
2. Dołączenie do ofert oświadczeń:
a) o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacji,
b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu sprzedaży,
c) iż oferta nie jest złożona przez:
- sędziego komisarza, syndyka i jego przedstawicieli,
- małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu,
d) że uczestnik przetargu zawrze w przypadku kupna nieruchomości umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie określonym przez syndyka, nie dłuższym niż jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego Komisarza oraz dokona w tym terminie wpłaty ceny sprzedaży oferowanej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium - na rachunek bankowy upadłego przedsiębiorstwa wskazany przez syndyka - pod rygorem utraty wadium.
3. Wpłata wadium w wymaganej wysokości, na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej do dnia 24.04.2019 r.
4. Dokumenty wymagane od uczestnika przetargu winny zostać złożone w oryginale, odpisie poświadczonym przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub przez wystawcę dokumentu urzędowego. Oferta i oświadczenie dla swojej ważności wymagają podpisania przez osoby uprawnione do reprezentacji w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
5. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu nie uczestniczą w przetargu.

IV. Przebieg przetargu
1. Obwieszczenie o przetargu podlega publikacji w prasie. W treści obwieszczenia zostaną podane podstawowe dane o przedmiocie przetargu, wymagania co do ofert, miejscu, czasie ich rozpoznawania oraz informacja o możliwości zapoznania się z warunkami przetargu w biurze Syndyka,
2. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 29.04.2019 r. o godz. 930 w sali 146 V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego we Włocławku przy ulicy Kilińskiego 20.
3. Do udziału w posiedzeniu uprawnieni są wyłącznie uczestnicy przetargu osobiście lub przez pełnomocników, za okazaniem pełnomocnictwa.
4. Po otwarciu ofert syndyk masy upadłości podaje do wiadomości uczestnikom posiedzenia, które z ofert spełniają warunki określone w Regulaminie i w przepisach prawa.
5. Wyboru oferty dokonuje syndyk.
6. W przypadku, gdy kilka ofert spełnia warunki przetargu syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę rozumieć należy ofertę wyróżniającą się:
· najwyższą ceną,
· wiarygodnością oferenta
7. Wybór jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza w trybie art. 320 pkt 6 Prawa upadłościowego i naprawczego.
8. Sędzia Komisarz zastrzega, że może zmienić warunki przetargu lub unieważnić przetarg na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Przetarg może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
V. Wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł, najpóźniej do dnia 24.04.2019 r. na rachunek bankowy syndyka prowadzony w mBank nr 09 1140 2004 0000 3102 7769 5826.
2. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie jest oprocentowane.
3. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny kupna, wadium oferenta, który wygrał przetarg, ale nie przystąpił do zawarcia umowy przepada na rzecz upadłego, wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone bez oprocentowania w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.
4. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika przetargu w terminie 3 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka,
5. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży.
VI. Sposób uiszczenia ceny

1. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana przez syndyka a wybór ten został zatwierdzony przez Sędziego Komisarza, zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży zgodnie z warunkami przyjętej oferty, przy czym przez cenę zapłaty rozumie się uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą stanowiącą cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium.
2. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw.
VII. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy nastąpi w dniu wyznaczonym przez syndyka, w terminie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru przez Sędziego Komisarza wyboru oferty, po otrzymaniu przez nabywcę wszelkich wymaganych przez prawo polskie zezwoleń.
2. Jeżeli w terminie określonym w pkt 1 nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn niezawinionych przez oferenta, możliwe jest jej zawarcie w terminie późniejszym.
3. Jeżeli zaś do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, syndyk ogłosi nowy przetarg, w którym tenże oferent nie ma prawa uczestniczyć.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: