Licytacja 1547/18 z dnia 2019/04/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Łodzi przy ul. Łącznej

  • nr księgi wieczystej: LD1M/00207625/2
  • suma oszacowana: 215400
  • kwota wywołania: -25% 161550,00
  • wadium: 21540,00
  • postęp: 2154,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/16 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 13.58.57.png","size":701071,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3872\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.58.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3872\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.58.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.58.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 13.59.11.png","size":457796,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3872\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.59.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3872\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.59.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2013.59.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court for Łódź Widzew Lodz, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łączna 28, Łódź, 93-166 Łódź

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Piotr Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Kolumny 155, Łódź, 93-611 Łódź

tel. 426387200 / fax. 422884012

Sygnatura: KM 1547/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Piotr Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Łączna 28, Łódź, 93-166 Łódź, dla którego SĄD REJONOWY ŁÓDŹ XVI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00207625/2. Suma oszacowania wynosi 287 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śąski S.A 49 1050 1461 1000 0090 6867 6775.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. KWRODZAJ_NR : 10

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: