Licytacja 1172/18 z dnia 2019/04/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Iławą

  • nr księgi wieczystej: EL1I/00047428/4
  • suma oszacowana: 140322
  • kwota wywołania: -25% 105242,00
  • wadium: 14032,20
  • postęp: 1404,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/16 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 14.02.55.jpg","size":173956,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3873\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.02.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3873\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.02.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.02.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 14.03.04.jpg","size":191088,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3873\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.03.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3873\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.03.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.03.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mikołaja Kopernika, Iława, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Koszarowa 15/28, Susz, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Piotr Staruk

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława

tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69

Sygnatura: KM 1172/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A236, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Koszarowa 15/28, 14-240 Susz, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00047428/4.


Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk, prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 6c/6, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16.04.2019r. (wtorek) o godz. 10:30 w NOWEJ SIEDZIBIE Sądu Rejonowego w Iławie przy ul. Kopernika 4 B (sala A236) odbędzie się licytacja nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej 15/28, gm. Susz na działce nr 4/3 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 5,00m2 oraz udziałem w gruncie o wielkości 6500/650121, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I/00047428/4 należącej do Iwony i Mikołaja Walesiaków.

Suma oszacowania wynosi 140 322,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 241,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 032,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Staruk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: