Licytacja 51/18 z dnia 2019/04/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Lipna

  • nr księgi wieczystej: WL1L/00032790/3
  • suma oszacowana: 320700
  • kwota wywołania: -25% 240525,00
  • wadium: 32070,00
  • postęp: 3207,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/24 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.33.40.png","size":726028,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.33.54.png","size":487720,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.33.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.34.10.png","size":676683,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.34.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3878\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.34.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.34.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ciełuchowo, 87-620 Kikół

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

Robert Damski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 11, Lipno, 87-600 Lipno

tel. (054) 288 47 62 / fax. (054) 288 47 62

Sygnatura: KM 51/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Robert Damski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Ciełuchowo, 87-620 Kikół, dla której SĄD REJONOWY w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1L/00032790/3.

Suma oszacowania wynosi 320 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Lipno 85 1020 5170 0000 1902 0058 1470.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: