Licytacja 1050/16 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Magazyny i hale

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-magazynowym w Pleszewie

  • nr księgi wieczystej: KZ1P/00019069/0
  • suma oszacowana: 706000
  • kwota wywołania: -25% 529500,00
  • wadium: 70600,00
  • postęp: 7060,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 09:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.41.39.png","size":685176,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3883\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3883\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.41.54.png","size":794978,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3883\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3883\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.41.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Malińska, 21 63-300 Pleszew

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pleszew, ul. Stolarska

tel. tel/fax (62)7610714

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak Kancelaria Komornicza nr 10 w Pleszewie 63-300 Pleszew ul. Słowackiego 14 , e-mail: komornikpleszew@o2.pl www.komornikpleszew.pl
Km 1050/16

Pleszew, dnia 07-03-2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI nr KW KZ1P/00019069/0 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 kwietnia 2019r o godz.09:40 w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 63-300 Pleszew odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu i stanowiących odrębną nieruchomość budynku i budowli. Grunt położony jest w Pleszewie przy ul. Stolarskiej - w pośredniej strefie miasta, oznaczony ewidencyjnie jako działki nr: 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/8, 1125/9, 1125/10, 1125/11 o łącznej pow. 710 m2, zabudowany budynkiem handlowo-magazynowym o pow. użytkowej 768,91m2, dwukondygnacyjnym (parter i piętro) z rampą wyładowczą i windą towarową, w niewielkiej części podpiwniczony. Dla nieruchomości stanowiącej grunt w użytkowaniu wieczystym prowadzona jest księga wieczysta numer KZ1P/00019069/0. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Stolarskiej, drogi asfaltowej, oświetlonej z chodnikami po obu stronach. Podjazdy i podejścia utwardzone kostką betonową. W części niezabudowanej ogrodzona: tył siatką stalową, front parkan stalowy, brama stalowa przesuwna.

Suma oszacowania wynosi 706 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 529 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pleszewie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z up. Komornika Sądowego Asesor Komorniczy
Zbigniew Styczyński

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: