Licytacja 1985/18 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Warszawie przy ul. Alternatywy

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00441426/7
  • suma oszacowana: 1129076
  • kwota wywołania: -25% 846807,00
  • wadium: 112907,60
  • postęp: 11291,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.46.50.png","size":676549,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.46.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.46.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.46.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.47.03.png","size":778388,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.47.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.47.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.47.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.48.46.png","size":131051,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.48.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.48.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.48.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.49.11.png","size":227425,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.49.25.png","size":283815,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3884\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.49.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Ogrodowa 51a, 00-873 Warszawa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Alternatywy 7/70, 02-775 Warszawa

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Marcin Osiczko

Kancelaria Komornicza, Willowa 11, Warszawa, 00-790 Warszawa

tel. 22 112 01 51 / fax. 22 112 01 55

Sygnatura: Km 1985/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 51a, 00-873 Warszawa, pokój 625, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Alternatywy 7/70, 02-775 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00441426/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową 123,06 m2 i składa się z pokoju dziennego, 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i garderoby. Do lokalu przylega loggia o powierzchni 9,48 m2. Pomieszczeniem przynależnym jest komórka lokatorska o powierzchni 3,32 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 129 076,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 846 807,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 907,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 65 102010260000160202036564.


Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
16.04.2019 15:00 - 18:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: ul. Ogrodowa 51a, Warszawa, 00-873 Warszawa.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: