Licytacja 759/17 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Warszawie przy ul. Grójeckiej

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00073594/6
  • suma oszacowana: 354100
  • kwota wywołania: -25% 265575,00
  • wadium: 35410,00
  • postęp: 3541,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 15.53.24.jpg","size":95966,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3885\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.53.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3885\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.53.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.53.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court. St. Warszawy, Marszałkowska, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grójecka 35/24, Warszawa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Tomasz Kuć

Kancelaria Komornicza, Grójecka 186, Warszawa, 02-390 Warszawa

tel. 22 404-39-92 / fax. 22 404-39-92

Sygnatura: Km 759/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Tomasz Kuć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grójecka 35/24, 02-030 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00073594/6.Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest nieodpłatną, dożywotnią służebnością osobistą, polegającą na zamieszkiwaniu i korzystaniu z całego lokalu.


Suma oszacowania wynosi 354 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 575,00 zł. Wartość służebności osobistej wynosi 141 640,00 zł, wartość nieruchomości obciążonej służebnością osobistą wynosi 212 460,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warszawa 33 20300045 1110 0000 0274 3350.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Kuć

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: