Licytacja 4579/17 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Kłobuckiem

  • nr księgi wieczystej: CZ2C/00012734/0
  • suma oszacowana: 166000
  • kwota wywołania: -33% 110666,67
  • wadium: 16600,00
  • postęp: 1660,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.04.48.jpg","size":127553,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.04.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.04.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.04.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.05.00.jpg","size":127831,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.00.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.00.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.00.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.05.12.jpg","size":113586,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3886\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.05.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Częstochowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Słoneczna 36, Przystajń, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

AgnieszkaPiskuła

Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 4579/17

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 09:30 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, działka nr 61/1 o pow. 0,2707 ha położona w miejscowości Przystajń, ul. Słoneczna 36 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłobuckunr KW CZ2C/00012734/0.

Nieruchomośćoznaczona jest w ewidencji gruntów jakotereny mieszkaniowe B na powierzchni 0,1479 ha oraz grunty orne klasy V na powierzchni0,1228 ha.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 166 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3wartości oszacowania tj. kwotę: 110 666,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 1079/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Piskuła

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: