Licytacja 590/18 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Zamościu

  • nr księgi wieczystej: ZA1Z/00060366/7
  • suma oszacowana: 174000
  • kwota wywołania: -25% 130500,00
  • wadium: 17400,00
  • postęp: 1740,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.11.02.jpg","size":167656,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3888\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3888\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.11.13.jpg","size":155886,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3888\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.13.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3888\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.13.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.11.13.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zamość, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ciepła 6, Zamość, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Andrzej Szcząchor

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 639 2623 / fax. 84 639 2623

Sygnatura: KM 590/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Ciepła 6/1, 22-400 Zamość, dla którego Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00060366/7.


Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Zamość, ul. Ciepła 6, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZA1Z/00060366/7

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Andrzej Szcząchor

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: