Licytacja 1511/18 z dnia 2019/04/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Płońskiem

  • nr księgi wieczystej: PL1L/00019500/2
  • suma oszacowana: 1293200
  • kwota wywołania: -25% 969900,00
  • wadium: 129320,00
  • postęp: 12932,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/29 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.34.21.jpg","size":103933,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.21.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.21.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.21.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.34.32.jpg","size":131225,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 16.34.44.jpg","size":165782,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3891\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2016.34.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Płocka, Płońsk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przyborowice Górne, Polska


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Krystyna Stolbunik-Kon
Kancelańa Komornicza ul.Plocka 69, 09-100 Plońsk
tel. 236622868,fax6622857 510035658 e-mail: plonsk@komornik.pl www.komornikplonsk.pi
Km 1511/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 19500
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 13 o powierzchni 0,6100ha dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19500 [NKW: PL1L/00019500/2]


Nieruchomość zabudowana zespołem budynków administracyjno-produkcyjnych (budynek administracyjno-socjalny pow. użytk. 198m2, budynek produkcyjny pow. użytk. 480m2) oraz halą namiotową (nie związaną z gruntem pow. zab. 376,09m2).


Suma oszacowania wynosi 1 293 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 26.04.2019r w godzinach od 9 do 13 w, kancelarii komornika rękojmie bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 320,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godzi 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: