Licytacja 833/16 z dnia 2019/09/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa niezabudowana koło Konstancin-Jeziorna

  • nr księgi wieczystej: WA1I/00027437/7
  • suma oszacowana: 111525
  • kwota wywołania: -25% 83644,00
  • wadium: 11152,50
  • postęp: 1116,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/11 11:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-05-20 at 12.45.54.png","size":541323,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4132\/Screen%20Shot%202019-05-20%20at%2012.45.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4132\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-05-20%20at%2012.45.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-05-20%20at%2012.45.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

05-532 Pilawa, ul. Polna, Pilawa

tel. (022)750-24-07

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Krzysztof Pawkowski Zastępca Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 21A
tel. (022)750-24-07, fax 750-17-50 e-mail: piaseczno@komornik.pl www.komornikpiaseczno.pl KP Km 833/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1I/00027437/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Krzysztof Pawkowski Zastępca Paweł Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2019 o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznic mającego siedzibę przy ul. Kościuszki Tadeusza 14 w sali nr 204 odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1216m2, stanowiącej działkę nr ew. 67/7 obręb 0030 Pilawa, gm. Piaseczno - obszar wiejski, położenie: 05-532 Pilawa, ul. Polna, Pilawa, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA11/00027437/7
Suma oszacowania wynosi 111 525,00z1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 644 00z1. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 153,00z1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XV O/Warszawa 36 10201156 0000 7102 0048 2091 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działka ewidencyjna 67/7 z obrębu 0030 położona jest w miejscowości Pilawa, gmina Piaseczno. Sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz działki niezabudowane. Dojazd do nieruchomości możliwy drogą krajową nr 79 z Piaseczna do Góry Kalwarii, następnie asfaltowymi drogami gminnymi, na końcowym etapie utwardzone tłuczniem drogi gminne umożliwiające ruch osiedlowy. Działka położona przy drodze gruntowej utwardzonej tłuczniem, oświetlonej, bez zorganizowanych ciągów pieszych. Opisywana działka zajmuje powierzchnię 1216m2. Zewidencjonowana jest jako sady na gruntach orny klasy IVb. Posiada kształt regularny — prostokątny. Teren płaski, bardzo podmokły. Na działce roślinność łączna — trawy bagienne. Działka ogrodzona wzdłuż granic — północna — siatka na przęsłach na wysokiej podmurówce, wschodnia — siatka na słupach bez podmurówki. Pozostałe granice bez ogrodzenia/ Teren działki wyraźnie niższy niż teren drogi i działek sąsiednich, co w połączeniu z wysokimi wodami gruntowymi daje efekt terenu bardzo podmokłego. Brak zorganizowanej bramy. Działka posiada dostęp do następujących mediów z sieci miejskiej: energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja. Dla obszaru, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 maja 1999r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa. Działka ewd. nr 67/7 z obrębu 0030 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem I 4MN — tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za tylko za zezwolenie organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki Tadeusza 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Sygnatura akt sądowych: I Co 783/17 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: