Licytacja 1302/18 z dnia 2019/09/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Włocławkiem

  • nr księgi wieczystej: WL1W/00066094/0
  • suma oszacowana: 51900
  • kwota wywołania: -25% 38925,00
  • wadium: 5190,00
  • postęp: 519,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/13 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-06-10 at 16.27.56.png","size":818615,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4289\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.27.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4289\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.27.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.27.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-06-10 at 16.28.03.png","size":862421,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4289\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.28.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4289\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.28.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.28.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Wloclawek, Kilińskiego 20, 87-800 Wloclawek, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wilkowice 35/7, 87-850 Choceń

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: Km 1302/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 18, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wilkowice 35/7, 87-850 Choceń, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00066094/0.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytk. 23,50 m2 oraz udziałem w wysokości 733/5411 w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziale w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 142/6 o pow. 1249 m2

Suma oszacowania wynosi 51 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOS S.A. 59154010692001872678940001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Na trzy dni przed licytacją akta przeglądać można w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydz. Cywilnym.

 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: