Licytacja 3098/16 z dnia 2019/09/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Nową Solą

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00067965/4
  • suma oszacowana: 61330
  • kwota wywołania: -33% 40886,67
  • wadium: 6133,00
  • postęp: 614,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/06 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-06-10 o 16.31.52.jpg","size":139829,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4290\/Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.31.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4290\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.31.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.31.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nowa Sól, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kościuszki 33/3, Otyń, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

Sygnatura: Km 3098/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 108, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 33/3, 67-106 Otyń, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00067965/4.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 41,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym trzyrodzinnym w miejscowości Otyń, ul. Kościuszki nr 33, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00067965/4 wraz z udziałem w wysokości 519/1000 w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 462 o pow. 0,0223ha oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do lokalu należą pomieszczenia przynależne o łącznej powierzchni 30,13m2. Właścicielami działki gruntu nr 462, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00004757/4 są właściciele poszczególnych lokali znajdujących się w budynku.

Suma oszacowania wynosi 61 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 886,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 133,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Leon Kołtko

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: