Licytacja 795/18 z dnia 2019/08/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Legionowem

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00059299/9
  • suma oszacowana: 168800
  • kwota wywołania: -33% 112533,34
  • wadium: 16880,00
  • postęp: 1688,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/29 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-06-27 o 16.23.28.jpg","size":58589,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4366\/Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.23.28.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4366\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.23.28.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.23.28.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Legionowie, Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Michałów-Reginów

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Marcin Turski

Kancelaria Komornicza, Kopernika 19, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 22 766-22-30 / fax. 22 766-22-30

Sygnatura: Km 795/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości położonej przy ,MICHAŁÓW-REGINÓW, 05-119 Legionowo, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00059299/3.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest niezabudowana działka ewidencyjna nr 218/32 o powierzchni 1342 m2 w kształcie trapezu. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona od strony południowej siatką stalową. Powierzchnia działki wymaga wyrównania, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami, w tym samosiewkami. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza do dostępnych sieci uzbrojenia. Dojazd do działki od drogi publicznej – ulicy Warszawskiej jest poprowadzony po działce nr 218/28, w której własności posiada udziały właściciel działki nr 218/32 i następnie wzdłuż granicy działki nr 218/31 na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego tę działkę. W bliskim otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane, tereny leśne oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowymi.

Suma oszacowania wynosi 159 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 940,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.


- nieruchomości położonej przy ,MICHAŁÓW-REGINÓW, 05-119 Legionowo, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00058782/9.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w działkce gruntu nr 218/28 o powierzchni 0,0596 ha. Działka ma wąski, wydłużony kształt wielokąta. Jest niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona siatką stalową. Działka stanowi drogę dojazdową do działek sąsiednich, w tym również do działki nr 218/32. Powierzchnia działki jest lekko nierówna, porośnięta trawą. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza do dostępnych sieci uzbrojenia. Nawierzchnia drogi gruntowa.

Suma oszacowania wynosi 9 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 940,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Turski

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: