Licytacja 4304/15 z dnia 2019/09/10

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Wałczem

  • nr księgi wieczystej: KO1W/00028600/2
  • suma oszacowana: 78138
  • kwota wywołania: -33% 52092,00
  • wadium: 7813,80
  • postęp: 782,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/10 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-06-27 o 16.32.35.jpg","size":84406,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4367\/Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.32.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4367\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.32.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-06-27%20o%2016.32.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Wałczu, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jabłonkowo 19/1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Wadim Gościk

Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 1, Wałcz, 78-600 Wałcz

tel. 67 258 29 68 / fax. 67 258 29 68

Sygnatura: Km 4304/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jabłonkowo 19/1, 78-650 Mirosławiec, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/00028600/2.

Suma oszacowania wynosi 78 138,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 092,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 813,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo O.Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wadim Gościk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: