Licytacja 485/15 z dnia 2019/09/06

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Ostrołęce

  • nr księgi wieczystej: OS1O/00075883/0
  • suma oszacowana: 159070
  • kwota wywołania: -25% 119303,00
  • wadium: 15907,00
  • postęp: 1591,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/06 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-06-27 at 16.22.34.png","size":612525,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4368\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4368\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-06-27 at 16.22.41.png","size":569521,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4368\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4368\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.22.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul.Mazowiecka 3

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

07-400 Ostrołęka, ul.Fieldorfa "Nila" 22/26

Telefon: 29 764 47 53

OBWIESZCZENIE. O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1O/00075883/0 komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul.Mazowiecka 3 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość znajdującego się na II piętrze w budynku wielorodzinnym o pow. użytkowej 51,50m2 położonego: 07-400 Ostrołęka, ul.Fieldorfa "Nila" 22/26, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00075883/0 Suma oszacowania wynosi 159 070,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 302,50 zł licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 907,00zI. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 55 10902590 0000 0001 4159 2041 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. ciagu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. użytkowanie. służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną złożone one najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: