Licytacja 2206/17 z dnia 2019/09/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział 1/2 w mieszkaniu pod Wrocławiem

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00109551/1
  • suma oszacowana: 61000
  • kwota wywołania: -25% 45750,00
  • wadium: 6100,00
  • postęp: 610,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/13 08:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-06-27 at 16.42.12.png","size":756092,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4370\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.42.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4370\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.42.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.42.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, ul. Joannitów 14

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

55-040 Kobierzyce, ul. Kwiatowa 33/3

Telefon: 71 738 11 50

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1K/00109551/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2019r. o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Joannitów 14 w sali nr 17, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części lokalu mieszkalnego (udziału w wysokości 1/2) położonego: 55-040 Kobierzyce, Magnice 9/3 (według KW), faktycznie 55-040 Kobierzyce, ul. Kwiatowa 33/3, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00109551/1.
Suma oszacowania udziału wynosi 61 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 10501575 1000 0090 7160 4756 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniu 2 września 2019r. od godz.11:00 do godz.11:15 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: