Licytacja 737/13 z dnia 2019/08/19

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Elblągu przy ul. Ogrodowej

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00084994/9
  • suma oszacowana: 121000
  • kwota wywołania: -33% 80666,67
  • wadium: 12100,00
  • postęp: 1210,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/19 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 12.29.19.png","size":903651,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 12.29.31.png","size":609561,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 12.29.39.png","size":717423,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4382\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2012.29.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Elblągu, Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ogrodowa 21/4, 82-300 Elbląg

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Henryk Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 31, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 51 15 / fax. 55 235 51 15

Sygnatura: KM 737/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Ogrodowa 21/4, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00084994/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, wc, przedpokoju i piwnicy o łącznej powierzchni 46,5000M2 oraz udział 56/1000 w części wspólnej użytkowania wieczystego nr KW EL1E/00032006/8

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA O/Elbląg 37 1240 2265 1111 0010 3673 0109.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Henryk Kowalczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: