Licytacja 1101/17 z dnia 2019/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Lubinie przy ul. Mickiewicza

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00072629/4
  • suma oszacowana: 148900
  • kwota wywołania: -25% 111675,00
  • wadium: 14890,00
  • postęp: 1489,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/21 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.47.04.png","size":738918,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4472\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.47.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4472\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.47.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.47.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.51.31.png","size":799649,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4472\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.51.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4472\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.51.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.51.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lubinie, Ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mickiewicza 90/20, 59-300 Lubin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Paweł Miszczyk

Kancelaria Komornicza, Karkonoska 1 C, Lubin, 59-300 Lubin

tel. 767461805 / fax.

Sygnatura: Km 1101/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy , 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Mickiewicza 90/20, 59-300 Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00072629/4.

Suma oszacowania wynosi 148 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
09.08.2019 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubinie mieszczącym się pod adresem: , 59-300 Lubin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: