Licytacja 1261/16 z dnia 2019/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Legionowie

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00057403/2
  • suma oszacowana: 100775
  • kwota wywołania: -25% 75582,00
  • wadium: 10077,50
  • postęp: 1008,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/22 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.52.38.png","size":684864,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4473\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.52.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4473\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.52.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.52.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.55.14.png","size":760151,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4473\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.55.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4473\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.55.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.55.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Legionowie, Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. gen. Józefa Sowińskiego 8/42, 05-120 Legionowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Łukasz Krystek

Kancelaria Komornicza, Reymonta 6B, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 22 295 15 92 / fax. 22 295 11 87

Sygnatura: Km 1261/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 8/42, 05-120 Legionowo, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00057403/2.

Suma oszacowania wynosi 100 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 581,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 077,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 63 12406087 1111 0010 5170 5672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: