Licytacja 763/18 z dnia 2019/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Gospodarstwo pod Brzegiem

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00000138/8
  • suma oszacowana: 147100
  • kwota wywołania: -25% 110325,00
  • wadium: 14710,00
  • postęp: 1471,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/21 10:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.52.39.jpg","size":148488,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.52.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.52.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.52.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.53.17.jpg","size":66665,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.53.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.53.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.53.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.54.11.jpg","size":61902,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.11.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.11.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.11.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.54.46.jpg","size":53258,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.46.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4474\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.46.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.54.46.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Brzegu, Chrobrego 31, 49-300 Brzeg

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipki 7, Skarbimierz

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Maciej Kowalczyk

Kancelaria Komornicza, Chrobrego 33, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 763/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Lipki, 49-318 Skarbimierz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00000138/8.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pod adresem 49-318 Skarbimierz, Lipki 7 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00000138/8 .Zgodnie z zapisami w księdze wieczystej oraz pozyskanymi informacjami aktualny stan prawny opiniowanej nieruchomości jest następujący: Oznaczenie nieruchomości – księga wieczysta nr OP1B/00000138/8 obejmuje nieruchomość gruntową, położoną w Lipkach, w gminie Skarbimierz, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, stanowiącą gospodarstwo rolne z zabudowaniami, o łącznej powierzchni gruntów 0,4455 ha, składającą się z trzech działek ewidencyjnych z arkusza mapy 2 obrębu 0102 Lipki, o następujących numerach i użytkach gruntowych: 584/1– tereny mieszkaniowe B–0,0716 ha i grunty orne RIIIa –0,0339 ha, łącznego obszaru 0,1055 ha; 584/2– grunty orne RIIIa obszaru 0,1200 ha; 585– grunty orne RIIIa obszaru 0,2200 ha. Na działce nr 584/1, pod adresem: Lipki 7, znajduje się budynek, nie ujęty w zapisach księgi wieczystej, zapisany w kartotece budynków pod numerem ewidencyjnym 186_BUD – budynek mieszkalny, powierzchnia zabudowy 97 m2, 3/0-kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1930. Poza tym na działce znajdują się ruiny zabudowań gospodarczych, poza ewidencją.

Suma oszacowania wynosi 147 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: