Licytacja 92/18 z dnia 2019/08/29

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00087812/5
  • suma oszacowana: 168200
  • kwota wywołania: -25% 126150,00
  • wadium: 16820,00
  • postęp: 1682,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/29 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.28.25.png","size":588945,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.28.35.png","size":527195,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.28.44.png","size":792207,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.28.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.30.33.png","size":477911,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.30.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4480\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.30.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.30.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Fenikowskiego 15/37, 84-200 Wejherowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 92/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy FENIKOWSKIEGO 15/37, 84-200 WEJHEROWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00087812/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal znajduje się na 4 kondygnacji i składa się, zgodnie z zapisami działu I księgi wieczystej, z pokoju z kuchnią, pokoju, łazienki i przedpokoju, o pow. 35 m2. Lokal powinien być wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, grzewczą - ogrzewanie podłogowe. Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalskiego z dnia 27.06.2018 r. dokonano oszacowania nieruchomości lokalowej położonej w Wejherowie przy ul. Fenikowskiego 15/37 na podstawie dokumentów uzyskanych z Urzędu Miasta i innych. Mając powyższe na uwadze przyjęto stan techniczny i standard mieszkania przeciętny - średni. Mieszkanie usytuowane jest w trzypiętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek w stanie bardzo dobrym. Sąsiedztwo budynku stanowią podobne budynki wielorodzinne, dalej też parking, las. Budynek nr 15 usytuowany jest na działce ewidencyjnej nr 33/2, obszaru 12888 m2.

Suma oszacowania wynosi 168 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: