Licytacja 3941/17 z dnia 2019/08/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Górą Kalwarią

  • nr księgi wieczystej: WA1I/00001085/6
  • suma oszacowana: 237000
  • kwota wywołania: -25% 177750,00
  • wadium: 23700,00
  • postęp: 2370,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/28 15:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 14.20.44.jpg","size":59560,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4482\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.20.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.20.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.20.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 14.36.52.jpg","size":158088,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4482\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.36.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4482\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.36.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.36.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zielonych Sosen 62, Biały Ług

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Marek Adrianek

Kancelaria Komornicza, Bielawska 15, Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin-Jeziorna

tel. 22 126 40 50 / fax.

Sygnatura: Km 3941/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Marek Adrianek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 15:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zielonych Sosen 62, 05-505 Biały Ług, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00001085/6.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 40 1020 1042 0000 8102 0339 4814.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
14.08.2019 12:00 - 12:20
21.08.2019 12:00 - 12:20
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Adrianek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: