Licytacja 204/18 z dnia 2019/09/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Pile

  • nr księgi wieczystej: PO1I/00000153/4
  • suma oszacowana: 326000
  • kwota wywołania: -33% 217334,00
  • wadium: 32600,00
  • postęp: 3260,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/05 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.40.52.png","size":610484,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.40.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.40.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.40.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.41.03.png","size":446669,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.41.19.png","size":711805,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.41.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.46.51.png","size":461170,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.46.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4483\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.46.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.46.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Pile, 64-920 Piła, Al.Powst. WLKP. 79

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

64-920 Piła, Lelewela 22

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pile
Krzysztof Jankowski
Kancelaria Komornicza nr I w Pile
64-920 Piła Kujawska 10
tel. /fax (067) 349 49 44 e-mail: pila1@komornik.pl
Km 509/16 KM 204/18 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1I/00000153/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-09-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile, mającego siedzibę w 64-920 Piła, Al.Powst. WLKP. 79 w sali 208 odbędzie się
druga licytacja


nieruchomości stanowiącej Działka gruntu nr 574 o powierzchni 0,0420 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o kub. 217 m3
położonej: 64-920 Piła, Lelewela 22, Piła, :
dla której Sąd Rejonowy W Pile Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1I/00000153/4 [NKW: PO1I/00000153/4]
Suma oszacowania wynosi 326 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 217 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 600,00zł.


Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 68102038440000180200687608
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al.Powst. WLKP. 79 w Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: