Licytacja 65/18 z dnia 2019/09/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem pod Otwockiem

  • nr księgi wieczystej: WA1O/00003520/8
  • suma oszacowana: 1966200
  • kwota wywołania: -25% 1474650,00
  • wadium: 196620,00
  • postęp: 19662,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/11 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.07.17.jpg","size":163742,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4487\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4487\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.07.30.jpg","size":124992,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4487\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4487\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.07.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Otwocku, Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leśna 4, Józefów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Piotr Banaszczyk

Kancelaria Komornicza, Staszica 27, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 7791168 / fax. 22 7791168

Sygnatura: Km 65/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Banaszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Leśna 4, 05-420 Józefów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00003520/8.


Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w technologii tradycyjnej murowanej, położona przy ul. Leśna 4 w Józefowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60/1 oraz 60/2, w obrębie 44 o powierzchni łącznej 2.172 m2. Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalny 1,5 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 265,80 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 250 m2. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!

Suma oszacowania wynosi 1 966 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 474 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millennium Bank 62 11602202 0000 0001 7961 8759.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Otwocku mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 2, Otwock, 05-400 Otwock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Banaszczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: