Licytacja 16/19 z dnia 2019/09/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu pod Ząbkowicami Śląskimi

  • nr księgi wieczystej: SW1Z/00047840/2
  • suma oszacowana: 103400
  • kwota wywołania: -25% 77550,00
  • wadium: 10340,00
  • postęp: 1034,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/12 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.19.02.jpg","size":111988,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4488\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.19.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4488\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.19.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.19.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Brodziszów 29/1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Henryk Kupis

Kancelaria Komornicza, ul 1Maja 8F, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748151202 / fax. 748100205

Sygnatura: Km 16/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śl., pokój 23, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Brodziszów 29/1, 57-200 Ząbkowice Śl., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00047840/2.

Suma oszacowania wynosi 103 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK O.Ząbkowice Śl. 72 10902372 0000 0006 0400 4445.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Henryk Kupis

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: