Licytacja 495/13 z dnia 2019/09/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wałbrzychu

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00065742/5
  • suma oszacowana: 90500
  • kwota wywołania: -25% 67875,00
  • wadium: 9050,00
  • postęp: 905,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/17 12:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.23.49.jpg","size":83413,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4490\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.23.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4490\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.23.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.23.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Wałbrzychu, Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nałkowskiej 9/14, Wałbrzych

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Kinga Rasztar

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3/2, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 8421210 / fax. 74 8421210

Sygnatura: Km 495/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_303, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nałkowskiej 9/14, 58-309 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00065742/5.

Suma oszacowania wynosi 90 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10,11, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kinga Rasztar

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: