Licytacja 538/17 z dnia 2019/09/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Pińczycach

  • nr księgi wieczystej: CZ1M/00085401/2
  • suma oszacowana: 347700
  • kwota wywołania: -33% 231801,00
  • wadium: 34770,00
  • postęp: 3477,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/19 14:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.33.40.png","size":795768,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4491\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4491\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.33.48.png","size":549124,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4491\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4491\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.33.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Myszkowie adres: 42-300 Myszków ul. Kwiatkowskiego 2

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

42-350 Pińczyce, ul. Ogrodowej 57

Tel. 34 317 92 24

Km 538/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Kancelaria Komornicza nr 1 w Myszkowie Danuta Chaber zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu :

19 września 2019r o godz. 14:10


w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Myszkowie adres: 42-300 Myszków ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się:


D R U G A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej w miejscowości 42-350 Pińczyce przy ul. Ogrodowej 57- woj. śląskie (działka ewidencyjna nr 1253 o powierzchni 0,6565 ha)


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1M/00085401/2.

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarwoania przestrzennego działka nr 1253 znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej - uzupełniającej zabudowę istniejącą oraz na terenie drogi dojazdowej.

Nieruchomość dłużnika oszacowana jest na kwotę: 347 700 ,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. 231 800,00 zł

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 34.770,00 zł

 

Rękojmie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty rękojmi oraz dowód osobisty. Zgodnie z art. 953 §1 pkt 4 licytant przystępujący do przetargu może złożyć rękojmię w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Myszkowie nr rachunku: BGK O/Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 powołując się na sygnaturę akt I Co 955/16.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinie 9:00 do 15:00. W tym czasie w Kancelarii Komornika Sądowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7/201 do wglądu jest operat szacunkowy ww. nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: