Licytacja 1259/18 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Bytomiu

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00060752/7
  • suma oszacowana: 91000
  • kwota wywołania: -25% 68250,00
  • wadium: 9100,00
  • postęp: 910,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.39.29.jpg","size":93990,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4492\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.39.29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4492\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.39.29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.39.29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Bytomiu, ul. Piekarska 1, 41-900 Bytom

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grota-Roweckiego 25/7, Bytom

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Kancelaria Komornicza nr IX w Bytomiu
Ala Wengerek
41-902 Bytom ul. Ignacego Chrzanowskiego 5/7
17102023680000290200218354 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bytomiu

Sygn.akt Km 1259/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kancelaria Komornicza nr IX w Bytomiu Ala Wengerek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 września 2019 roku o godz. 09:00 w sali nr 235 Sądu Rejonowego w Bytomiu odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bytomiu, przy ul. Grota - Roweckiego 25/7 posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KA1Y/00060752/7 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 91.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 68.250,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9.100,00 zł najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kasie kancelarii komornika, przelewem na rachunek komornika o numerze 17 1020 2368 0000 2902 0021 8354 ( PKO BP S.A. o/ Bytom ) lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bytomiu. W tym czasie akta będzie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Kancelaria Komornicza nr IX w Bytomiu
Ala Wengerek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: